Naše služby

Projektové studie

V této fázi projektové dokumentace se zabýváme prvotním vymezením investičního záměru, řešením vzhledu, materiálových a konstrukčních variant, dispozičním uspořádáním a začleněním objektu do terénu. Projektová studie klasicky obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy a situaci. Na přání klienta je možno provést vizualizaci řešené stavby a předběžný odhad investičních nákladů.

Vizualizace staveb

Pro Vaši lepší představu o vzhledu navrhovaného objektu Vám nabízíme zpracování 3D modelu stavby a jeho fotorealistické vizualizace.  Tyto modely můžeme zpracovat v rámci projektové studie nebo i v případě, že přijdete s již jasným a hotovým návrhem a chcete vidět jak bude objekt vypadat v reálu.

Dokumentace pro územní řízení

Tato část dokumentace slouží pro vydání územního rozhodnutí a její náležitosti jsou stanovené zákonem. Dokumentace obsahuje výkresy v měřítku 1:100, průvodní a souhrnné zprávy, situaci (osazení do terénu) a všechna napojení na inženýrské sítě (vodovodní přípojka, kanalizace, dle požadavků také plynovodní přípojka).

Dokumentace pro stavební povolení

Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Je mnohem porobnější než dokumentace pro územní řízení. Obsahuje veškeré materiálové a technické řešení, včetně rozvodů inženýrských sítí a statické posouzení konstrukce, požárně bezpečnostní zprávu, průkaz energetické náročnosti budovy a projekt organizace výstavby. Podle této dokumentace je již možné stavbu nacenit a realizovat.

Prováděcí dokumentace

Tato dokumentace se zpracovává převážně u obsáhlejších a složitějších staveb. Je nejpodrobnější fází projektové dokumentace, obsahuje detailní provedení konstrukcí, včetně řešení technických detailů a stavebních prvků. Její součástí je také výpis materiálů a rozpočty.

Dokumentace skutečného provedení stavby

V průběhu realizace dojde na většině staveb k menším či větším změnám. Jsou-li změny zásadního charakteru, který je třeba znovu projednat v novém stavebním řízení, je nutné před uvedením do provozu připravit pro kolaudační řízení dokumentaci skutečného provedení stavby, ve které jsou tyto změny zakresleny.

Pasportizace stávajících objektů

Dokumentace stávajících staveb často chybí nebo neodpovídá skutečnosti. Pasport stavby je jednoduchá stavební výkresová dokumentace popisující stručně stavbu a její konstrukce. Dokumentaci Vám připravíme v tištěné i digitální podobě. Takto zpracované kvalitní podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou.

Pasportizaci objektů nabízíme v několika kvalitativních podobách:

  1. Převedením zachovaných výkresů v papírové formě do digitální podoby. Tyto vstupy nemusí být vždy aktuální a slouží pouze k orientační představě o objektu.
  2. Převedením ze zachovaných výkresů v papírové formě spolu se základní kontrolou objektu (konstrukční prvky, základní rozměry)
  3. Přesné zaměření stávajícího stavu a zakreslení do digitální podoby.

Základním výstupem jsou vždy půdorysy, řez a fotodokumentace stavby. Digitálně zpracované pohledy, zakreslení jednotlivých technologií a detailnost provedení dle potřeb klienta.

Projekce ústředního vytápění a zdravotechniky

Projekce vnitřních rozvodů zdravotechniky a ústředního vytápění pro novostavby i rekonstrukce. Při návrhu ústředního vytápění jsou vždy zpracovány tepelné ztráty objektu a je navrženo optimální řešení v návaznosti na  přání klienta.

Projekce přípojek staveb

Samostatná část projektové dokumentace řešící napojení na inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace) v závislosti na místních podmínkách. V případě, že není možné provést některé z napojení, řešíme i alternativní způsoby (např. lokální odstraňování splaškových a dešťových vod).